Obszary działania

OBSZARY DZIAŁANIA FUNDACJI:

- Edukacja ekologiczna

1

Efektywnie wspieramy działania oraz inicjatywy ekologiczne również poprzez pobudzanie i rozwijanie świadomości ekologicznej.
Zależy nam na kształceniu społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”.

Naszym celem w tym zakresie jest:

  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w społeczeństwie, w tym również w śród dzieci i młodzieży;
  • aktywizacja społeczeństwa poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarach ochrony środowiska;
  • zwiększanie wiedzy i świadomości obywateli na temat oddziaływania na środowisko;

Rozumiejąc ogromną potrzebę edukacji ekologicznej nasze działania skierowane są do różnych grup wiekowych.

Wykorzystaj nasze zaangażowanie weź udział w organizowanych przez nas wydarzeniach ekologicznych.

- Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kogeneracja, piece na biomasę.

Instalacje fotowoltaiczne

2Produkcja energii na własne potrzeby. System fotowoltaiczny sieciowy składa się z paneli słonecznych, inwertera oraz konstrukcji mocującej. Zamiana prądu stałego płynącego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny obecny w gniazdkach elektrycznych następuje przy pomocy inwertera. Taki prąd wykorzystywany jest przez gospodarstwo domowe.

Zaletą systemu sieciowego jest wynikająca z podłączenia do sieci publicznej całodobowa dostępność prądu. W nocy pobieramy prąd z sieci publicznej. Brak akumulatorów czyni to rozwiązanie tańszym. Ciągle rosnące ceny prądu powodują, że jest to dobra inwestycja długoterminowa.

System autonomiczny składa się z paneli słonecznych, regulatora ładowania, akumulatorów oraz inwertera dla systemów off-grid. Ilość paneli, akumulatorów oraz inwertera dobiera się do mocy wszystkich urządzeń i planowanego czasu ich dobowego użytkowania. Należy również określić dni autonomii, czyli dni o bardzo złych warunkach pogodowych, kiedy produkcja elektryczności będzie mniejsza. Zaletą autonomicznego systemu fotowoltaicznego jest jego całkowita samoobsługowość.

Turbiny wiatrowe

3

Turbiny wiatrowe są to urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru.
Energia obrotowa wirnika jest przekazywana do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny. Następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Turbiny wiatrowe wykorzystują darmową energię wiatrową. Nie wykorzystują naturalnych zasobów organicznych paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego i ich pochodnych.

Spotykane są one częściej podczas wizyt zagranicznych. W Polsce jest ich na razie niewiele. Najbardziej rzucają się w oczy wiatraki przypominające ogromne śmigła zamontowane na kilkudziesięciometrowych masztach. Są to urządzenia przeznaczone do produkcji energii elektrycznej. Oprócz ogromnych wiatraków pracujących na potrzeby energetyki profesjonalnej możliwe jest również zamontowanie niewielkich turbiny będących mini elektrowniami przeznaczonymi dla indywidualnych gospodarstw domowych. Tego typu turbina z wirnikiem jest cicha i może stać bardzo blisko domu. Najczęściej umieszcza się je na dachu domu, jednak czasami  budynek może wpłynąć na zwiększenie prędkości wiatru, w związku z tym korzystne może być ustawienie turbiny obok domu, oczywiście z odpowiedniej strony. Prędkość wiatru może być zwiększona ze względu na sąsiadujące ze sobą budynki.

Kolektory słoneczne

4Skorzystaj z bezpłatnej i najłatwiej dostępnej energii – słonecznej.

Promienie słoneczne, dzięki instalacji solarnej, są w stanie zaspokoić większą część zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania wody użytkowej. Kolektory słoneczne są tanim sposobem na czerpanie korzyści ze źródeł odnawialnych.

Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

  • podgrzewania wody użytkowej,
  • wspomagania centralnego ogrzewania,
  • chłodzenia budynków,
  • podgrzewanie wody basenowej,
  • ciepła technologicznego.

Pompy ciepła

5Rosnące ceny energii oraz coraz większe obciążenie środowiska naturalnego daje bardzo wyraźny sygnał: czas zacząć myśleć o przyszłości i alternatywnych formach pozyskiwania energii. Energia odnawialna jest energią przyszłości. Pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, aby efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. W ten sposób można być bardziej niezależnym, a przy okazji chronić środowisko naturalne i własny portfel.

Pompy ciepła podzielone są na typy ze względu na wykorzystywanie energii z powietrza, z gruntu oraz wody gruntowej, dlatego rozwiązanie można dostosować do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i wymagań oraz do warunków w jakich ma pracować pompa ciepła.

Kogeneracja

6Polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. Kogeneracja charakteryzuje się dużo mniejszym zużyciem paliwa niż ma to miejsce w przypadku odrębnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Niesie to ze sobą duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym.

W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

Piece na biomasę

7Piece na biomasę stanowią zupełnie nowe spojrzenie na systemy grzewcze. W odpowiedzi na proekologiczną politykę oraz rosnące zapotrzebowanie użytkowników na wyposażenie gospodarstw domowych oraz różnego rodzaju obiektów w urządzenia działające sprawnie, wydajnie oraz ekologicznie, pojawiły się kotły na biomasę. Jest to alternatywa, która zdobywa wielu sympatyków głównie dzięki niskim kosztom eksploatacji, co pozwala uniknąć konieczności regularnego zakupywania drogiego materiału opałowego. Czym jednak jest biomasa i w jaki sposób zostaje ona wykorzystana te piece? Podstawą funkcjonalności, wydajności oraz niskich kosztów użytkowania tych piecy staje się wykorzystywany przez nie materiał opałowy. Jest on, opisywany jako jedno z podstawowych odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, iż rośliny nieustannie przeprowadzają proces fotosyntezy, stają się one naturalnym akumulatorem, w którym zamknięta zostaje energia słoneczna. Rożnego rodzaju odpady roślinne oraz substancje pochodne, ulegając degradacji, nie nadają się już do użytku rolnego czy też produkcyjnego. Doskonale sprawdzają się one jako materiał opałowy dla kotłów na biomasę.

– Budownictwo energooszczędne

Co to jest w istocie budownictwo energooszczędne?

Pozwala ograniczyć koszty eksploatacji budynku poprzez ograniczenie zużycia energii i minimalizację straty ciepła.

Dom energooszczędny to budynek, który poprzez zastosowane rozwiązań projektowych i technicznych jest eksploatowany przy zmniejszonym zużyciu energii, niż w przypadku budownictwa tradycyjnego.

Dotyczy to zwłaszcza energii termicznej przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Jednocześnie taki dom jest bardziej przyjazny dla środowiska, człowieka a także tańszy w eksploatacji.

Jednym z najbardziej istotnych elementów jest odpowiednia izolacja termiczna budynku oraz ograniczenie do minimum strat ciepła.

Nie bez znaczenia jest materiał z jakiego dom jest wykonany.

Inwestorzy, którym zależy na uzyskaniu jak najmniejszego zużycia energii stosują również szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Najczęściej są to rekuperatory, pompy ciepła, kolektory słoneczne lub moduły fotowoltaiczne.

Te rozwiązania nazywane są zielonymi źródłami energii i pozwalają na zużycie około 70% mniej energii niż w domach budowanych w technologii tradycyjnej.

8

– Przemiany Fazowe

9

Przemiana fazowa jest to proces termodynamiczny, który polega na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą.  Zachodzi on w kierunku zapewniającym zmniejszenie energii swobodnej układu.

Do przemian fazowych należy proces prowadzący do zmiany stanu skupienia, np. parowanie i skraplanie, krystalizacja i topnienie, sublimacja i resublimacja.

Może być to alternatywa w stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła oraz pomp ciepła, gdyż gwarantuje wysoki współczynnik efektywności. Użycie tego rozwiązania w budownictwie energooszczędnym ma zasadnicze znaczenie w ochronie środowiska ze względu na niskie zużycie energii napędowej. Wykorzystywany jest tu naturalny czynnik wpływający na wzrost efektu cieplarnianego oraz gwarantujący najwyższy z możliwych do uzyskania współczynnik efektywności.

– Segregacja odpadów

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. Segregacja odpadów jest to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają powtórnie przetworzone. Przykładem są szklane butelki, które w 100% nadają się do recyklingu. Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła. Innym przykładem mogą być puszki aluminiowe. W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek. Można je powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny,

To chyba wystarczający powód, by segregować i przetwarzać selektywnie zbierane odpady.

Edukacja w zakresie kompleksowej segregacji odpadów czyli nie tylko w domu ale też poza nim jest wciąż niedostateczna, ponadto niejednokrotnie infrastruktura punktów do przyjmowania odpadów jest niedostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Nasza fundacja prezentuje nowy innowacyjny projekt dotyczący systemu segregacji odpadów w przestrzeni publicznej. Celem projektu jest promocja i popularyzacja tematyki związanej z segregacją odpadów. Pilotaż polega na dostosowaniu aktualnych rozwiązań  w zakresie gospodarki odpadami w przestrzeni publicznej na przykładzie dość popularnych w Polsce betonowych koszy na odpady.  Jest to pierwsze w Polsce innowacyjne tego rodzaju przedsięwzięcie,  które ma wesprzeć działania podejmowane  przez samorządy w zakresie poprawienia systemu gospodarki odpadami.

10
Back to top