Misja i cele fundacji

MISJA I CELE FUNDACJI

Misją Fundacji jest wspieranie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony środowiska.

CelemFundacji jest czynne zaangażowanie się we wdrażaniu nowych projektów
z zakresu rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz edukacja i krzewienie wiedzy w tym zakresie.

Szczegółowe cele Fundacji:

a) Stymulowania i wspierania regionalnych i ponad regionalnych inicjatyw gospodarczo – społecznych.

b) Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw,

c) Inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie
z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.

d) Krzewienie wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych
oraz energetyki proekologicznej.

e) Wspieranie działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

f) Działania edukacyjne dotyczące gospodarki energetycznej.

g) Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

h) Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki alternatywnej.

i) Popieranie i promocja alternatywnych metod pozyskiwania energii oraz wspomaganie badań naukowych i projektów konkretnych rozwiązań w tym zakresie.

j) Przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw oraz rozwiązań w szczególności o charakterze naukowym, technicznym, prawnym, oraz legislacyjnym związanych
z rozwojem energetyki innowacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej.

k) Wspierania wszelkich przedsięwzięć, mających na celu rozwój i aktywizację regionów, skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości i energii, inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.

l) Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy.

m) Działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

n) Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych, a także wykorzystywanie środków pomocowych;

o) Działalność oświatowa, naukowo – techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna.

p) Promocja polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.

q) Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży.

r) Działalność na rzecz niskoemisyjności.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy,
w szczególności wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju odnawialnych źródeł energii;

b) Współpracę z jednostkami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

c) Promowanie oraz inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć komercyjnych służących energooszczędnym rozwiązaniom oraz ochronie środowiska naturalnego
w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

d) Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki i przedsiębiorczości.

e) Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.

f) Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych.

g) Działania na rzecz ochrony patentowej oraz wdrażania projektów służących rozwiązaniom energooszczędnym.

h) Organizację konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych mających za przedmiot wszelkie kwestie ze źródłami, wykorzystaniem
i przeznaczeniem energii elektrycznej i cieplnej w tym energii odnawialnej.

i) Organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej
i wystawienniczej.

j) Prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania, pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji.

k) Organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji.

Back to top